ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. กรรมการสหกรณ์พบสมาชิกสภ.กรงปินัง ณ สถานีตำรวจภูธรกรงปินัง จว.ยะลาวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. กรรมการสหกรณ์พบสมาชิกสภ.กรงปินัง ณ สถานีตำรวจภูธรกรงปินัง จว.ยะลา (5)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 09.00 น. คณะกรรมการอำนวยการร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 09.00 น. คณะกรรมการอำนวยการร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (5)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด  โดยมีผู้อำนวยการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด โดยมีผู้อำนวยการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม (8)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.40 สหกรณ์จังหวัด ร่วมประชุมสหกรณ์สีขาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.40 สหกรณ์จังหวัด ร่วมประชุมสหกรณ์สีขาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (5)
วันที่ 28 ส.ค.62 ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 10 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 28 ส.ค.62 ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 10 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (4)
วันที่ 10 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. ประชุมอำนวยการคณะกรรมการชุุดที่ 24 ครั้งที่ 10 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 10 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. ประชุมอำนวยการคณะกรรมการชุุดที่ 24 ครั้งที่ 10 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (5)
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมประจำเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมประจำเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดยะลา จำกัด (9)
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น มีการประชุมอำนวยการ  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น มีการประชุมอำนวยการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (4)
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (4)
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงเรียนคณะราษฎร์จังหวัดยะลาวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงเรียนคณะราษฎร์จังหวัดยะลา (212)
หน้า 7 จาก 16