ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พบปะสมาชิก สภ.ยะรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พบปะสมาชิก สภ.ยะรม (9)
การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการชุดที่ 23 ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการชุดที่ 23 ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (24)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการอบรมสมาชิก ประจำปี 2561 ณ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดยะลาวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการอบรมสมาชิก ประจำปี 2561 ณ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (72)
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ประชุมสมาชิกโครงการกู้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ประชุมสมาชิกโครงการกู้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (7)
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมสมาชิกกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมสมาชิกกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (4)
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 ครั้งที่ 9 (ประชุมประจำเดือนมิถุนายน) ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภุธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 ครั้งที่ 9 (ประชุมประจำเดือนมิถุนายน) ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภุธรจังหวัดยะลา จำกัด (9)
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุดที่ 23 ครั้งที่ 11  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุดที่ 23 ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (5)
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการเงินกู้ ได้ประชุมสมาชิกกู้เงิน 3 ล้าน และสมาชิกที่กู้เงินสามัญครั้งแรกวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการเงินกู้ ได้ประชุมสมาชิกกู้เงิน 3 ล้าน และสมาชิกที่กู้เงินสามัญครั้งแรก (4)
วันที่ 7 กันยายน 2561. เวลา 14.30 น.  คณะกรรมการสันนิบาตแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดยะลาวันที่ 7 กันยายน 2561. เวลา 14.30 น. คณะกรรมการสันนิบาตแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดยะลา (15)
เข้าร่วมสัมมนาโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมสัมมนาโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช (32)
หน้า 3 จาก 17