วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง ยึดหลักการบริการอย่างมีมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เสริมสร้างสวัสดิการต่อสมาชิก

พันธกิจ (Mission)

- การระดมเงินฝาก เพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- กำหนดเงินกู้เพื่อให้สมาชิกใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์
- กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สอดคล้องกับต้นทุน
- จัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอในทางการเงิน
- จัดสวัสดิการ และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้ทันสมัยอย่างเสมอ

วัตถุประสงค์ (Objective)
- นำเงินฝาก หาแหล่งเงินกู้ ให้สวัสดิการ และพัฒนา เพื่อประโยชน์สูงสุด แก่สมาชิกและสหกรณ์