คณะกรรมการ 

 
 

พ.ต.ท.สิทธิกร เฝื่อคง
ประธานกรรมการ

 
พ.ต.ท.วิรัตน์ จันทรัตนะ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
สภ.จะกว๊ะ/สภ.โกตาบารู
 
จ.ส.ต.หญิงชลิดา ศิลปะทินกร
กรรมการ/เลขานุการ
ศพฐ.10/กก.สส.จชต./ศฝร.จชต.
 
จ.ส.ต.วุฒิชัย ช่วยชู
กรรมการ/เหรัญญิก
กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา
 
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ศรีดี
กรรมการ
บํานาญ/ภ.จว.ยะลา
 
ด.ต.นิติธร ครุฑถะ
กรรมการ
สภ.ลําใหม่/สภ.ตาเซะ
 
ด.ต.วีรวุธ  อุดแบน
กรรมการ
สภ.กรงปินัง
 
ด.ต.ประพันธ์  ภิบาล
กรรมการ
สภ.เมืองยะลา
 
ด.ต.หญิงรักชนก ถมทอง
กรรมการ
สภ.ปะแต/สภ.ยะหา
 
ด.ต.ภิญโญ  เทพสุริบุญ
กรรมการ
สภ.เบตง/สภ.อัยเยอร์เวง/สภ.ยะรม
 
ด.ต.ประคอง  พรหมอักษร
กรรมการ

สภ.กาบัง
 
ด.ต.สุชาติ ไชยเขียว
กรรมการ

กก.สส.ภ.จว.ยะลา
 
จ.ส.ต.ฉัตรชัย วิเชียรวงศ์
กรรมการ

สภ.บันนังสตา/สภ.บาตูตาโมง
 
 
จ.ส.ต.ธนะวัฒน์ พุทธศิริ
กรรมการ

สภ.แม่หวาด/สภ.ธารโต
 
จ.ส.ต.สุรศักดิ์ พรหมช่วย
กรรมการ
สภ.รามัน/สภ.ท่าธง