ประวัติสหกรณ์


ในสมัยของพันตำรวจเอกศักดิ์ สวยสุวรรณ เป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ช่วงปีพุทธศักราช 2512-2517 นับเป็นช่วง
การเริ่มต้นของสหกรณ์โดยใช้ชื่อสหกรณ์ว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด" โดยมีจ่าสิบตำรวจเฉลียว
เจริญสุข เป็นเลขานุการสิบตำรวจเอกสุรพล ญานะวิมุติ เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีและพลฯปราโมทย์ พัศระ เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจยะลาจำกัด ได้ดำเนินงานเรื่องมาจนถึงปีถพุทธศักราช 2538 ผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูธร 12 จำกัด และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจยะลา จำกัด ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2538 ลงมติเป็น
เอกฉันท์ให้สหกรณ์ทั้งสองควบรวมเข้าด้วยกันเป็นสหกรณ์เดียวโดยจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่ ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจยะลา จำกัด” นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วจึงรับจดทะเบียน ตั้งแต่1 กันยายน 2538 โดยมีพันตำรวจเอกศักดิ์
ประสงค์ พิมพาภรณ์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการและร้อยตำรวจโทกร้าว โกไศยกานนท์
เป็นเลขานุการ และกรรมการ

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจยะลา จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด"
และที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 15 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 29

 1. พ.ต.ท.สิทธิกร เฝื่อคง ประธานกรรมการ
 2. พ.ต.ท.วิรัตน์ จันทรัตนะ รองประธานกรรมการคนที่ 1 สภ.จะกว๊ะ/สภ.โกตาบารู
 3. จ.ส.ต.หญิงชลิดา ศิลปะทินกร คณะกรรมการ/เลขานุการ ศพฐ.10/กก.สส.จชต./ศฝร.จชต.
 4. จ.ส.ต.วุฒิชัย ช่วยชู คณะกรรมการ/เหรัญญิก กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา
 5. พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ศรีดี คณะกรรมการ บํานาญ/ภ.จว.ยะลา
 6. ด.ต.นิติธร ครุฑถะ คณะกรรมการ สภ.ลําใหม่/สภ.ตาเซะ
 7. ด.ต.วีรวุธ อุดแบน คณะกรรมการ สภ.กรงปินัง
 8. ด.ต.ประพันธ์ ภิบาล คณะกรรมการ สภ.เมืองยะลา
 9. ด.ต.หญิงรักชนก ถมทอง คณะกรรมการ สภ.ปะแต/สภ.ยะหา
 10. ด.ต.ภิญโญ เทพสุริบุญ คณะกรรมการ สภ.เบตง/สภ.อัยเยอร์เวง/สภ.ยะรม
 11. ด.ต.ประคอง พรหมอักษร คณะกรรมการ สภ.กาบัง
 12. ด.ต.สุชาติ ไชยเขียว คณะกรรมการ กก.สส.ภ.จว.ยะลา
 13. จ.ส.ต.ฉัตรชัย วิเชียรวงศ์ คณะกรรมการ สภ.บันนังสตา/สภ.บาตูตาโมง
 14. จ.ส.ต.ธนะวัฒน์ พุทธศิริ คณะกรรมการ สภ.แม่หวาด/สภ.ธารโต
 15. จ.ส.ต.สุรศักดิ์ พรหมช่วย คณะกรรมการ สภ.รามัน/สภ.ท่าธง


ฝ่ายตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัยพ์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ประกอบด้วย

 1. พ.ต.ท.สงบ เภรีภาส  ผู้ตรวจสอบ
 2. พ.ต.อ.หญิงกนกนุช จันทร์จันทรา ผู้ตรวจสอบ
 3. ด.ต.หญิงวิสาขา สุคนธชาติ ผู้ตรวจสอบ
 
ฝ่ายที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัยพ์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ประกอบด้วย
 1. พล.ต.ต.เสกสันต์   ชูรังสฤษฎิ์      ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

ฝ่ายดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ประกอบด้วย

 1. นางศิวาลัย ป.ปาน ผู้จัดการ
 2. นางพรรณี แก้วศรี ผู้ช่วยผู้จัดการ
 3. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หวังมวลกลาง หัวหน้าสินเชื่อ
 4. นางสาวเมสินี ชัยสงคราม ผู้ชำนาญการคอมพิวเตอร์
 5. นางสาวลัดดาวัลย์ ปาลิยะประดิษฐ์ ผู้ชำนาญการสินเชื่อ
 6. นางสาวนารีรัตน์ ศรีมาศ เจ้าหน้าที่การเงิน
 7. นางสาววันนิสา ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
 8. นางสาวภาวิณี แก้วปฏิมา เจ้าหน้าที่บัญชี
 9. นางสาวณัฎฐา ศักดิ์สองเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 10. นางสาววรชยา ยังทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 11. นายโซฟเฟียน มาหะมะ ลูกจ้างชั่วคราว

นับตั้งแต่เริ่มกิจการ จนถึงปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ได้ดำเนินกิจการด้วยความก้าวหน้า
มาโดยตลอดเพื่อให้บริการแก่สมาชิกตราบจนทุกวันนี้