ระเบียบข้อบังคับ


ข้อบังคับ พ.ศ.2557  pdf [ Download ]


1. หุ้น พ.ศ.2560 pdf [ Download ]
2. การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 pdf [ Download ]
3. 
การให้เงินกู้แก่สมาชิก  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 pdf [ Download ]
4. การให้เงินกู้แก่สมาชิก  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 pdf [ Download ]
5. การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2563 pdf [ Download ]
6. หุ้น พ.ศ.2563 pdf [ Download ]
7. หุ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 pdf [ Download ]
8. การรับเงินฝากออมทรัพย์ COOP Network Mobile Application พ.ศ.2565 pdf [ Download ]
9. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2565 pdf [ Download ]
10. การให้เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2565 pdf [ Download ]
11. กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2565 pdf [ Download ]