เจ้าหน้าที่สหกรณ์


 
   
  นางศิวาลัย ป.ปาน
ผู้จัดการ

 
 
   
  นางพรรณี แก้วศรี
ผู้ช่วยผู้จัดการ

 
 
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  หวังมวลกลาง
หัวหน้าสินเชื่อ

 
นางสาวเมสินี ชัยสงคราม
ผู้ชำนาญการคอมพิวเตอร์

 
นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์
ผู้ชำนาญการสินเชื่อ

 
     
นางสาวนารีรัตน์  ศรีมาศ
เจ้าหน้าที่การเงิน

 
นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ
เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้

 
นางสาวภาวิณี  แก้วปฏิมา
เจ้าหน้าที่บัญชี

 
นางสาวณัฎฐา ศักดิ์สองเมือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววรชยา ยังทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายโซฟเฟียน มาหะมะ
ลูกจ้างชั่วคราว