ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 (11)
สัมภาษณ์ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดสัมภาษณ์ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (11)
จ่ายเงินสวัสดิการกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ สมาชิก ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ สมาชิกราย ด.ต.สมพร พรหมดำ ตำแหน่ง สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 5829   ได้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ จำนวน 2,100 บาทจ่ายเงินสวัสดิการกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ สมาชิก ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ สมาชิกราย ด.ต.สมพร พรหมดำ ตำแหน่ง สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 5829 ได้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ จำนวน 2,100 บาท (2)
พบปะสมาชิกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพบปะสมาชิกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (60)
วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน " โครงการสหกรณ์สีขาว " ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (20)
สหกรณ์ออมทรัพย์มอบเงินขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกเกษียณราชการประจำปี 2560สหกรณ์ออมทรัพย์มอบเงินขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกเกษียณราชการประจำปี 2560 (5)
วันที่ 13 ม.ค.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561วันที่ 13 ม.ค.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 (50)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม (97)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ประชุมอำนวยการชุดที่ 23 ครั้งที่ 5วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ประชุมอำนวยการชุดที่ 23 ครั้งที่ 5 (6)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ประมวลภาพพบปะสมาชิก กก.สส.ภ.จว.ยะลา ณ ห้องประชุมสามัคคี ภ.จว.ยะลาวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ประมวลภาพพบปะสมาชิก กก.สส.ภ.จว.ยะลา ณ ห้องประชุมสามัคคี ภ.จว.ยะลา (65)
หน้า 2 จาก 17