ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนสมาชิกสถานีตำรวจภูธรแม่หวาดวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนสมาชิกสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด (2)
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. ผู้จัดการสหกรณ์มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไห้ สภ.เบตงวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. ผู้จัดการสหกรณ์มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไห้ สภ.เบตง (2)
วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการการอำนวยการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 5  ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการการอำนวยการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 5 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (2)
วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. สหกรณ์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ สถานีตำรวจภูธรกาบัง ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจยะลา จำกัดวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. สหกรณ์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ สถานีตำรวจภูธรกาบัง ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจยะลา จำกัด (1)
วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประชุมประจำเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประชุมประจำเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (2)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ประธานกรรมการและคณะกรรมการ สอ.ตร.ภ.จว.ยะลา ได้มาโครงการสัญจร อบรมให้ความรู้สมาชิก ประจำปี 2562 ณ สภ.แม่หวาดวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ประธานกรรมการและคณะกรรมการ สอ.ตร.ภ.จว.ยะลา ได้มาโครงการสัญจร อบรมให้ความรู้สมาชิก ประจำปี 2562 ณ สภ.แม่หวาด (4)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาจำกัด มอบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ สภ.รามัน ณ สถานีตำรวจภูธรรามันวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาจำกัด มอบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ สภ.รามัน ณ สถานีตำรวจภูธรรามัน (1)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด จัดสัญจรสมาชิก สภ.เมืองยะลา อ.เมือง จ.ยะลาวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด จัดสัญจรสมาชิก สภ.เมืองยะลา อ.เมือง จ.ยะลา (27)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์กับนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ห้องประชุมพิทักษ์สันติ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์กับนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ห้องประชุมพิทักษ์สันติ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (44)
วันที่ 26 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 26 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (4)
หน้า 6 จาก 17