ภาพกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566  พลตำรวจตรี เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ฯ พันตำรวจโท สิทธิกร เผื่อคง ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 พลตำรวจตรี เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ฯ พันตำรวจโท สิทธิกร เผื่อคง ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  (48)
เมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 28 ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดเมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 28 ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (19)
เมือวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้จัดทำโครงการจัดทำแผน กลยุทธ์ประจำปี 2566 ถึง 2567  ณ โรงแรมยะลารามา เพื่อเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์  วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม เพื่อการบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพเมือวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้จัดทำโครงการจัดทำแผน กลยุทธ์ประจำปี 2566 ถึง 2567 ณ โรงแรมยะลารามา เพื่อเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม เพื่อการบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (36)
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 6 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 6 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (16)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2567 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 5 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 5 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (17)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 4 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 4 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (7)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 3 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 3 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (18)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 2 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 2 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (16)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 1 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 1 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (20)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567เวลา 09.00 น. ได้มีประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 29 ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567เวลา 09.00 น. ได้มีประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 29 ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (14)
หน้า 16 จาก 17