ภาพกิจกรรม - เมือวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้จัดทำโครงการจัดทำแผน กลยุทธ์ประจำปี 2566 ถึง 2567 ณ โรงแรมยะลารามา เพื่อเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม เพื่อการบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

เมือวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้จัดทำโครงการจัดทำแผน กลยุทธ์ประจำปี 2566 ถึง 2567  ณ โรงแรมยะลารามา เพื่อเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์  วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม เพื่อการบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพโดย ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ตัวแทนสมาชิกของแต่ละสังกัด เข้าร่วมโครงการซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณราตรี กาเจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้

S__294854658
S__294854660
S__294854661
S__294854662
S__294854663
S__294854664
S__294854665
S__294854666
S__294854667
S__294854668
S__294854669
S__294854671
S__294854672
S__294854673
S__294854674
S__294854675
S__294854676
S__294854677
S__294854678
S__294854679
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2