ประกาศ เรื่อง สมาชิกที่ผ่อนชำระเงินกู้สามัญ ครบ 6 งวด สามารถยื่นเงินกู้สามัญได้งวดต่อไปในวงเงินเต็มสัญญา 3.5 ล้าน โดยรวมสัญญาทุกสัญญาต้องไม่เกิน 4.5 ล้าน