ระเบียบข้อบังคับ


ข้อบังคับ พ.ศ.2557  pdf [ Download ]


1. การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์แก่สมาชิกที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2551 pdf [ Download ]
2. ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อสงเคราะห์แก่สมาชิกที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส พ.ศ.2557 pdf [ Download ]
3. การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2560 pdf [ Download ]
4. ทุนสวัสดิการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2560 pdf [ Download ]
5. หุ้น พ.ศ.2560 pdf [ Download ]
6. กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2562 pdf [ Download ]
7. การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 pdf [ Download ]
8. 
การให้เงินกู้แก่สมาชิก  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 pdf [ Download ]
9. การให้เงินกู้แก่สมาชิก  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 pdf [ Download ]
10. การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2563 pdf [ Download ]
11. หุ้น พ.ศ.2563 pdf [ Download ]
12. หุ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 pdf [ Download ]