คณะกรรมการ 

 
 

พ.ต.ท.สิทธิกร เฝื่อคง
ประธานกรรมการ

 
พ.ต.ท.วิรัตน์ จันทรัตนะ
รองประธานกรรมการคนที่1

 
ด.ต.อมร  ภักดี
รองประธานกรรมการคนที่2
 
ส.ต.อ.หญิงชลิดา  คิลปทินกร
กรรมการ/เหรัญญิก
ศพฐ.10,กก.สส.จชต.,ศฝร
 
ด.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์
กรรมการ/เลขานุการ
กก.สส.ภ.จว.ยะลา
 
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ศรีดี
กรรมการ
ภ.จ.ว.,บำนาญ
 
ด.ต.นิติธร ครุฑถะ
กรรมการ
สภ.ลำใหม่,ตาเซะ
 
ด.ต.วีรวุธ  อุดแบน
กรรมการ
สภ.กรงปินัง
 
ด.ต.ประพันธ์  ภิบาล
กรรมการ
สภ.เมืองยะลา
 
ด.ต.วิเชียร  คงจำเนียร
กรรมการ

สภ.รามัน
 
ด.ต.ภิญโญ  เทพสุริบุญ
กรรมการ
สภ.เบตง,ยะรม,อัยเยอร์เวง
 
ด.ต.ศานิต  สุวรรณรัตน์
กรรมการ

สภ.ยะหา
 
ด.ต.ประคอง  พรหมอักษร
กรรมการ

สภ.กาบัง
 
 
ส.ต.อ.วัชชนะชัย บุญจันทร์ศรี
กรรมการ

สภ.แม่หวาด,สภ.ธารโต
 
ด.ต.สมพงศ์ ยอดทอง
กรรมการ
สภ.บันนังสตา,บาตูตาโมง