ภาพกิจกรรม - วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้สิน ชุดที่ 27 ครั้งที่ 1 ( เวลา 09.30 - 12.00 น. ) เรื่อง กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกที่ประสบปัญหาภาระหนี้ค้ำประกัน ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด
s__14467154
s__14467156
s__14467157
s__14467158
s__14467159
 
จำนวนที่จะแสดง