ประกาศ เรื่อง ปิดรับ-จ่ายเงินสด ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 [28/09/2565] (อ่าน:12)
ประกาศ เรื่อง ปิดรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 [28/09/2565] (อ่าน:6)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3-17 ตุลาคม 2565 [19/09/2565] (อ่าน:59)
ประกาศ เรื่อง ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2565 [30/08/2565] (อ่าน:328)
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนสมาชิกเปิดใช้บริการ Mobile App Coop Network [11/08/2565] (อ่าน:321)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรมโครงการสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 [05/08/2565] (อ่าน:138)
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนด และเงื่อนไข ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2565 [05/08/2565] (อ่าน:328)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ [05/08/2565] (อ่าน:89)
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ฯ [08/07/2565] (อ่าน:307)
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการยื่น "โครงการเงินกู้อยู่ดีมีสุข" [07/03/2565] (อ่าน:1168)

YalaTrBank

Boss

เงินฝาก (สมาชิก)
ร้อยละ
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
3.50
   
เงินฝาก
(ระหว่างสหกรณ์)
ร้อยละ
ออมทรัพย์
2.50
ประจำ 6 เดือน 3.00
   
เงินกู้ (สมาชิก)
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.60
ฉุกเฉิน
6.60
สามัญ(ค่าครองชีพ)
6.60
สามัญ(อเนกประสงค์) 6.60
สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) 6.60
สามัญ(อยู่ดี มีสุข) 5.50
สามัญ(แก้ไขปัญหาหนี้สิน) 6.55
ปรับโครงสร้างหนี้ 5.90

 

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ไทย
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา